Synthesis of 5,5'-Dialkoxy-2,2'-dioxazolylsulfides