Homozygotes for the autosomal dominant neoplasia syndrome (MEN1).