Testosterone and Metabolic Syndrome: A Meta-AnalysisStudy.