Long-acting insulin analogues vs. NPH human insulin in type 1 diabetes. A meta-analysis.