GIS-ANALYSIS TO SHOW LACOAST DATA BASE ON EUROPEAN UNION COASTAL ZONES